Aluprof SA wdraża politykę ESG

Troska o klimat, dobro ludzi i ład korporacyjny to aspekty ważne i obecne w dotychczasowym rozwoju Aluprof. Spółka planuje kontynuować obraną strategię i zintensyfikować swoje działania w tych obszarach, realizując założenia polityki ESG.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to koncepcja zakładająca skupienie uwagi firmy na podejmowaniu działań w trzech obszarach – ochrony środowiska, dbania o społeczeństwo oraz prowadzonego ładu korporacyjnego. To polityka dążąca do redukcji negatywnego wpływu na klimat, tworzenia lepszej przestrzeni do życia, odpowiedzialnego rozwijania firmy. Choć działania dotyczące tych obszarów były realizowane przez Aluprof już wcześniej, teraz firma wpisuje całą koncepcje w strategiczne cele ekonomiczne na lata 2021-2025, by były one jeszcze efektywniejsze.

By skuteczniej realizować założenia polityki ESG przez Aluprof, każdy z obszarów został podzielony na strategiczne filary, wyznaczające kierunki działań podejmowanych przez firmę.

Odpowiedzialność za środowisko

1. Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
2. Rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności organizacji
3. Innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu

Zaangażowanie społeczne

1. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
2. Atrakcyjny pracodawca – wizerunek innowacyjnego sektora, przyciąganie talentów
3. Wspieramy lokalne społeczności
4. Działamy na rzecz osób zagrożonych społecznie
5. Rozwijamy ideę wychowania przez sport – jako narzędzie do zachęcania młodych ludzi do aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie otyłości – chorobie cywilizacyjnej XXI wieku

Profesjonalny biznes

1. Koncentracja na wizji i wartościach firmy
2. Dzielimy się wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy
3. Przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i odpowiedzialna polityka środowiskowa w szerokim łańcuchu dostaw

Wizją Aluprofu jest pełnienie roli firmy światowej klasy, która zapewnia rozwój pracowników, efektywnie wykorzystuje zasoby naturalne, dba o bezpieczeństwo i ochronę środowiska, a także posiada długotrwałą wartość ekonomiczną. W swojej działalności chce kontynuować kierowanie się takimi wartościami jak standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, odpowiedzialność społeczna oraz innowacyjność rozwiązań.

W cenionych na całym świecie projektach stosuje się innowacyjne rozwiązania Aluprof, które powstają z myślą o zrównoważonym i przyjaznym planecie budownictwie. Potwierdzeniem jakości tych obiektów są przyznane im najważniejsze certyfikaty, jak między innymi BREEAM, LEED, DGNB czy Well. W ramach realizacji polityki ESG Aluprof chce kontynuować ten kierunek rozwoju i zwiększyć udział rozwiązań firmy w certyfikowanych obiektach o 20% do 2025 roku.

2025 rok jest również punktem granicznym dla realizacji innego zadania. To obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego w procesie wytwórczym oraz wykorzystywaniu surowców wtórnych (recyklingowanie złomu aluminium na średnim poziomie 65%) Aluprof znacznie obniżył emisję dwutlenku węgla. W przeliczeniu na tonę wyrobów dla wlewków niskoemisyjnych z linii LOW CARBON KĘTY wynosi ona 2,79 tCO2e, podczas gdy średnia wartość tego parametru na świecie to 16,7 tCO2e. Aluprof planuje jeszcze bardziej zredukować negatywny wpływ na środowisko i do 2025 roku obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 15%. Zmiany w procesach i funkcjonowaniu Aluprofu mają wpłynąć na realizację nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W politykę ESG Aluprof wpisany jest również człowiek. Strategiczne działania mają kierować się dobrem pracowników i lokalnych społeczności. Plan zakłada dążenie do zwiększania bezpieczeństwa i osiągnięcia zero-wypadkowości. Celem jest również wzmocnienie statusu atrakcyjnego pracodawcy. Wyznacznikiem tego aspektu ma być redukcja fluktuacji kadr o 5% w skali roku. Ponadto strategia zakłada objęcie 100% dostawców zasadami Kodeksu Postępowania Dostawców oraz realizację 150 projektów mających wesprzeć lokalne społeczności.

– Nie można kreować wizji firmy, mając na uwadze tylko własny interes ekonomiczny. Na podstawie naszych doświadczeń, w aktualnych założeniach strategiczno–koncepcyjnych wzięliśmy pod uwagę m.in.: to, co chcemy reprezentować jako przedsiębiorstwo i jakimi wartościami będziemy kierować się na wszystkich płaszczyznach naszej działalności. Tak, by powstające z naszym udziałem miasta funkcjonowały na podstawie transparentnych zasad etyki prowadzenia biznesu i relacji międzyludzkich. Naszym zdaniem bardzo ważne jest, by nowe strategie uwzględniały to, co istotne: troskę o ludzi i środowisko – tłumaczy Małgorzata Wojtasik, dyrektor handlowa i członkini zarządu Aluprof SA.

Lider i innowator branży

ALUPROF SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza nowoczesne systemy aluminiowe i innowacyjne rozwiązania dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” firma promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta:  https://aluprof.eu  .

Aluprof
press box